چگونه ارزیابی کنیم که یادگیری عمیق برای ما مناسب است؟